Centrum Letsel & Schade

Specialist verzekeringsgeneeskunde en medische expertise

Toon items op tag: schade

geweld v2Een blessure voortkomend uit bijvoorbeeld supportersgeweld bij een bezoekje aan uw favoriete voetbalclub, een familieruzie of caferuzie die ontaardt in een vechtpartij, geweld bij een carjacking of andere overval... Bij gewelddadige situaties kan gemakkelijk letsel ontstaan door toedoen van andere mensen. 

In de praktijk is het soms moeilijk voldoende bewijs voor het onrechtmatig handelen voor te kunnen leggen. Het is van groot belang dat u dus direct bewijs verzamelt. 

Bij het aansprakelijk stellen van een derde voor de door u geleden schade komt u vaak in conflicterende situaties al dan niet met de verzekeraar van de tegenpartij. Het slachtoffer kan van zijn behandelend arts of spoedarts een duidelijke beschrijving vragen. De verzekeringsdokter of wetsdokter zal hier later naar vragen. 

Inleiding van de paper:

Artikel 1382 B.W. verplicht degene door wiens schuld schade is ontstaan, deze schade te vergoeden. Schade doet zich echter voor in de meest uiteenlopende vormen, waarvan verlies van zelfredzaamheid er één is. Bij dergelijke schade kan hulp van derden een belangrijke steun vormen voor het slachtoffer. Het voorwerp van deze paper zal dan ook de hulp van derden in het aansprakelijkheidsrecht betreffen. Hierna zal het onderwerp kort afgebakend worden. Vervolgens wordt het begrip "hulp van derden" verder uitgediept. Nadien zal onderzocht worden wat het onderscheid is tussen de hulp van derden en enkele andere schadeposten. Verder zal nagegaan worden wie dergelijke hulp kan verlenen en hoe deze derden hiervoor vergoed kunnen worden. Tenslotte zal nog stilgestaan worden bij de begroting van deze schadepost.

overige ongevallenOnveilige wegen en gebouwen

Vaak komen mensen ten val op de openbare weg. Bijvoorbeeld door een losliggende stoeptegel of onveilig aangelegde verkeerszuilen of drempels. Ook in gebouwen zijn er vaak onveilige situaties zoals een gladde vloer in een supermarkt. De schade kan dan mogelijk worden verhaald op de gemeente of de eigenaar van het gebouw, die hiervoor meestal hun verzekering kunnen aanspreken.

Letsel in privé sfeer / onvoorzichtig gedrag

De meeste ongevallen gebeuren in de privésfeer, vaak door toedoen van iemand anders. De schade kan dan worden verhaald op zijn verzekeraar en wordt buiten de buurman om afgehandeld. Voor familieleden onderling geldt hetzelfde. 

Nieuwe Wet MEDISCHE ONGEVALLEN

medischefout v2De Belgische wetgever heeft meer dan 20 jaar gezocht naar een wetgevende oplossing voor het probleem van de medische fouten die de patiënt opzadelen met een zware bewijslast. Een rechtzaak voeren is een dure en tijdrovende procedure. Beslommeringen die u kan verwachten: problemen om het patiëntendossier te verkrijgen, onduidelijkheden om de juiste zorgverlener aan te spreken, discussies over de juiste schadevergoeding.

Daarnaast moest de wetgever ook een uitweg vinden voor de medische ongevallen waarin geen sprake is van "aansprakelijkheid" van een zorgverlener, maar waar het toch billijk zou zijn om de benadeelden te vergoeden: de  "NO FAULT"-vergoedingsregeling.

De Wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg (kortweg 3Wet Medische Ongevallen3), gepubliceerd in het Staatsblad van 2 april 2010, ambieert een oplossing te zijn voor vele van de vermelde knooppunten.

Bijgevolg zal het medisch aansprakelijkheidsrecht in de toekomst een totaal andere gedaante aannemen.

Het slachtoffer zal dus niet eerst een FOUT moeten kunnen bewijzen om schadevergoeding te krijgen.

In plaats van een "gerechtelijke procedure" (die nog wel mogelijk blijft) geeft de nieuwe Wet nu de voorrang aan een administratieve procedure, te voeren voor een "Fonds Medische Ongevallen".
Dit Fonds zal op basis van een deskundigenonderzoek uitmaken of er sprake is van aansprakelijkheid van een zorgverlender dan wel van een "medisch ongeval zonder aansprakelijkheid".

Op grond van een totaal nieuwe procedure zal dan worden bepaald wie de patiënt zal vergoeden: de verzekering van de zorgverlener of het Fonds Medische Ongevallen.

sportongevalTijdens het sporten kan gemakkelijk letsel ontstaan door toedoen van andere sporters. Wanneer tijdens een sport- of spelsituatie een deelnemer een andere deelnemer lichamelijk letsel toebrengt, is er minder snel sprake van onrechtmatig handelen dan wanneer deze gedraging niet tijdens het sporten plaatsvindt. Als gevolg hiervan is er dus ook minder snel recht op schadevergoeding voor het slachtoffer via de aansprakelijkheid van de veroorzaker.

Uit de rechtspraak blijkt wel dat er sneller sprake is van onrechtmatig handelen als de volgende gedragingen zich voordoen:

 > opzettelijk, met grove roekeloosheid of met grove schuld handelen;

 > in grove strijd met de spelregels handelen; onvoorziene gedragingen waartoe het spel niet uitlokt;

 > in strijd met de tuchtregels handelen van de vereniging.

In de praktijk blijkt er vaak onvoldoende bewijs voor het onrechtmatig handelen. Het is van groot belang dat u dus direct bewijs verzamelt. Vraag omstanders/medespelers te getuigen, misschien zijn er wel video opnames gemaakt, en doe eventueel aangifte bij de politie als u inderdaad de veroorzaker wil aanspreken op zijn of haar aansprakelijkheid.

Er zijn echter vaak ook verzekeringen afgesloten voor de correct bij een club of federatie aangesloten sporter waar u beroep op kunt doen ook al is er geen directe schuldige aansprakelijkheid en gaat het dus werkelijk om een sportongeval. Ook in deze omstandigheden kan u een beroep doen op een medische expertise om aan de verzekering aan te tonen wat de werkelijk geleden schade is.

Bezitter van het dier is aansprakelijk

hondBij een beet van een hond of kat is de eigenaar aansprakelijk. Dat betekent dat de aansprakelijkheid een gegeven is en dat de eigenaar van het dier slechts een beperkte mogelijkheid heeft om hier onder uit te komen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een waakhond een inbreker aanvalt. De bezitter is dan niet aansprakelijk. En evenmin indien een paard op hol slaat door de bliksem of door een straaljager.

De manege kan meestal met succes worden aangesproken voor de val van een paard. De relatie van de betrokken partijen doet er niet toe. Het kan dus ook gaan om de hond van uw vader of buurman. De verzekeraar kan dan steeds worden aangesproken voor de geleden schade.


Deze verzekering is geen arbeidsongevallenverzekering, zoals door velen nochtans wordt gedacht wanneer een ongeval zich heeft voorgedaan.

Ongeval

Een individuele ongevallenverzekering biedt financiële bescherming bij een ongeval in de privésfeer. Bijvoorbeeld wanneer u thuis van de trap valt of niet meer goed te been bent na een dubbele beenbreuk.

Het moet gaan om een ongeval, dus een plotse gebeurtenis waarvan minstens één van de oorzaken buiten het eigen lichaam ligt.  Ziekte, aangeboren afwijking, psychiatrische aandoeningen zijn dus uitgesloten.Er moet sprake zijn van een letsel dat rechtstreeks verband houdt met het ongeval. Overlijden

Ook in geval van overlijden naar aanleiding van een ongeval verleent deze verzekering tussenkomst voor de nabestaanden.

Extra dekkingen

Een "medisch ongeval", wat neerkomt op een medische fout, als die een ernstig en zwaar letsel heeft veroorzaakt dat buiten de normale risico's van de medische behandeling valt.

Een dagvergoeding bij hospitalisatie naar aanleiding van een ongeval, soms verhoogd bij een hospitalisatie in het buitenland een vergoeding bij een tijdelijke werkongeschiktheid (zie ook verzekering gewaarborgd inkomen)

In tegenstelling tot de verzekering gewaarborgd inkomen, is er wel degelijk dekking vanaf de eerste procent ongeschiktheid !

Hoe hoog is de schadevergoeding?

De vergoedingen worden pro-rata berekend, op basis van de afgesproken bedragen die u terugvindt in de ondertekende polisvoorwaarden.

Polisvoorwaarden: Schadevergoeding volgens Gemeen Recht

Hoeveel?

Een individuele ongevallenverzekering van dit type , keert schadevergoedingen uit volgens de principes van het Gemeen Recht. Dat wil zeggen dat er geen vast bedrag aan te pas komt maar dat de schadevergoeding betaald wordt pro rata de percentages morele schade, economische schade en esthetische schade.

Polisvoorwaarden: Forfaitaire schadevergoeding

Hoeveel?

Wanneer de verzekerde een ongeval gehad heeft of overleden is, keert  een individuele ongevallenverzekering van dit type een forfaitair bedrag uit aan respectievelijk de verzekerde of zijn nabestaanden.

De grootte van dit bedrag is afhankelijk van wat het contract daarover vermeldt, dit vindt u terug in de polisvoorwaarden.

Meestal geldt wel: "hoe meer premie u betaalt, hoe meer schadevergoeding".

Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt een inkomensgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid. Het is mogelijk om een dergelijke verzekering aan te gaan tot de pensioenleeftijd.

Wie:

Actieve mensen op de arbeidsmarkt: zelfstandigen, bedienden, arbeiders. Deze verzekering geldt niet voor mensen die geen beroepsinkomen hebben, zoals een huisman of -vrouw of een rentenier.

Uitkering:

U ontvangt een bedrag dat uw inkomen aanvult, het verschil van wat u van het ziekenfonds krijgt en uw loon.

Wanneer:

Na een ongeval of  ziekte.

Polissen gewaarborgd inkomen gaan meestal slechts in vanaf 25% ongeschiktheid. Vanaf 66% of hoger ontvangt u 100%.

De "carenstijd" is de tijd (die er in de polis werd afgesproken), die u moet wachten vooraleer er wordt uitbetaald. Bv. vanaf de tweede maand. Meestal geldt er echter geen carenstijd en wordt er dus vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid uitbetaald.

De verzekering gewaarborgd inkomen berekent de rente op basis van fysiologische en/of economische 
ongeschiktheid.

Een fysiologische ongeschiktheid baseert zich enkel en alleen op de lichamelijke ongeschiktheid.Een economische ongeschiktheid houdt rekening met de impact op de uitoefening van uw werk. Als een pianist een vinger verliest, weegt dat zwaarder door dan wanneer een callcenter-medewerker een vinger verliest. Maar men moet wel rekening houden met de mogelijkheden tot professionele heroriëntering.

Uitsluitingen:

De risico's die gedekt zijn door de verzekering gewaarborgd inkomen worden doorgaans opgesomd in het verzekeringscontract.  Gevaarlijke sporten zoals parachutespringen worden dikwijls uitgesloten.

Discussies rijzen wanneer de verzekeringsmaatschappij meent dat de drempel van een bepaald % niet bereikt wordt.

Uw verdedigende arts vergadert dan met de medische dienst van de verzekeringsmaatschappij. Het slachtoffer moet een beslissing nemen of het akkoord tussen dokters wordt bekrachtigd. De oplijsting van uw verliesposten is belangrijk in de onderhandelingen met de raadsdokter van de verzekeringsmaatschappij. Het is van belang dat uw raadsdokter weet hoeveel uitgaven u hebt gemaakt, wat uw inkomstenverlies is. Want wanneer de artsen van beide partijen de koppen bij elkaar steken wordt er genegocieerd waarbij langs beide kanten water in de wijn wordt gedaan.

De consolidatiedatum afspreken of betwisten is voor het slachtoffer belangrijk want na die datum zal een verzekeringsmaatschappij niet meer moeten instaan voor sommige schadeposten. Bijvoorbeeld kinesitherapie, apothekerskosten, hulp van derden, administratiekosten. Betwistingen over morfinepomp en neurostimulator komen vaak voor. Er moet dus een duidelijk financieel plan bestaan. De noodzaak van hernieuwingen van protheses en kostprijs staan dikwijls in discussie. Aanzienlijke geldbedragen zijn dan het onderwerp van bespreking en beslissing tussen de artsen. 

De dokter van een verzekeringsmaatschappij beschikt over een budgetplan waarbij hij in opdracht van de maatschappij binnen limieten moet blijven. Soms verschilt dat met de verwachtingen van het slachtoffer die vaak na consolidatiedatum onvermijdelijk kosten heeft betaald en niet begrijpt waarom de verzekeringsarts dit afwijst.

Wat is een consolidatiedatum?

Tijdstip dat de zieke of invalide wordt geacht niet meer te veranderen in het genezingsproces. In debatten voor de rechtbanken is dit te schatten tijdstip vaak een punt van discussie. Juist doordat volgens wetgeving de meeste kosten na consolidatie niet worden vergoed. Nochthans zijn het uitgaven die soms noodzakelijk zijn. Die medische uitgaven worden dan vervat in de verliespost "blijvende invaliditeit". Deze vangt aan vanaf consolidatie op het einde van tijdelijke invaliditeit of arbeidsongeschiktheid. 

Voorbehoud voor de toekomst

Een verzekeringsmaatschappij die een dossier wil afsluiten zal haar raadsdokter een beslissing laten nemen over betaling van toekomstige operaties, orthopedische toestellen, hulp van personen in het huishouden, esthetische operatie. Over die toekomstige uitgaven worden soms afkoopsommen besproken. In de minnelijke medische expertise zitten dokters samen om met u of zonder u bijzijn de knoop door te hakken. Het nut van bepaalde therapieën is vaak stof tot discussie. De behandelingen kosten geld. Men zal dan afwegen wat het slachtoffer al heeft betaald, en wat in de toekomst aannemelijk is als noodzakelijke therapie.

Afhankelijk van het kostenplaatje wordt tussen artsen in de expertisevergaderingen hierover beslist. De patient moet aan zijn dokter een goed beeld bezorgen van toekomstige uitgaven alsmede een overzicht van reeds geleden verliezen. De medische dienst van de verzekeringsmaatschappij hecht hier soms belang aan. Bestekken en facturen moet u tijdig mededelen want in vergaderingen wordt erover gedebatteerd.

Whiplash betekent letterlijk 'zweepslag'.

whiplashDe 'whiplashbeweging' is een plotselinge slingerbeweging van het hoofd en de nek ten opzichte van de romp. Als u in een auto van achter wordt aangereden, kan zo'n beweging zich voordoen.

Whiplashklachten kunnen zeer vervelend zijn. Hoewel het merendeeel van de patiënten binnen een jaar ook weer klachtenvrij is, is er ook een groep van mensen die (veel) langer met klachten als nekpijn, hoofdpijn, duizeligheid en/of concentratie- en geheugenstoornissen te kampen heeft.

Mensen met whiplashklachten voelen zich vaak niet begrepen door de buitenwereld. Aan de buitenkant is immers meestal niets te 'zien', waardoor de omgeving al snel aanneemt dat er dus ook niets aan de hand is. 

In augustus 2010 verscheen een interessant artikel in de bijlage "Netto" bij het dagblad "De Tijd" waaruit wij graag onderstaande passage even citeren:

U kunt zich bij een minnelijke of gerechtelijke expertise ook laten bijstaan door uw huisarts. (...) Zo niet, doet hij er goed aan om u door te verwijzen naar een gespecialiseerde bijstandsarts, die samen met hem het dossier kan samenstellen. De kans bestaat ook dat uw huisarts, gezien de vertrouwensband met u, eventuele conflictsituaties liever vermijdt als het resultaat van de expertise voor u onvoldoende is. Een onafhankelijk bijstandsarts kan de zaak meer vanop een afstand benaderen.

Hieronder kan u een link vinden naar het volledige artikel.

 

Pagina 2 van 3

Copyright © 2013. All Rights Reserved.