Centrum Letsel & Schade

Specialist verzekeringsgeneeskunde en medische expertise

Michel Van Loo

Dr. Michel Van Loo is een onafhankelijk medisch expert en is aan geen enkele verzekeringsmaatschappij verbonden.

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De patiënten vragen zich af waarom in een expertiseverslag na arbeidsongeval enkel de arbeidsongeschiktheid wordt beschreven. Zij wensen ook vergoeding voor andere verliesposten dan enkel forfaitair loonverlies. Het bovenstaande is dus het antwoord: de werkgever is immuun dus hoeft de arbeidsongevallen verzekering niets anders te betalen.
In uitzonderlijke gevallen is de werkgever toch verplicht integrale schade te betalen. Dus in regel niet.
Daarom zal de medische expertise voor de arbeidsrechtbank nooit handelen over andere schade dan loonverlies, tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid in percentages uitgedrukt. Andere verliesposten worden in een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg behandeld. Of een correctionele rechtbank als er een strafrechtelijk misdrijf is gebeurd.

Downlaod hier het volledige artikel van dokter Michel Van Loo

handicappedWanneer men spreekt over ‘de parkeerkaart voor personen met een handicap’ weet iedereen wel wat men daar mee bedoelt. Dat blauwe geplastificeerde kaartje met de afbeelding van een rolstoel. Toch blijken er nog heel wat vragen te bestaan over het gebruik van deze kaart, de voorwaarden, de rechten, enzovoort. We frissen hierna een en ander op.

 

Wie heeft recht op een parkeerkaart?


Personen die een officieel attest hebben van hun handicap. Hieruit moet blijken dat men beantwoordt aan één van onderstaande voorwaarden:
- minstens twee punten scoren op de rubriek verplaatsingsmogelijkheden bij de evaluatie van de zelfredzaamheid of minstens twaalf punten in totaal behalen (voor wie 21 jaar of ouder is) voor de dienst tegemoetkomingen
- minstens twee punten scoren in de categorie ‘mobiliteit en verplaatsing’ (voor kinderen jonger dan 21 jaar) voor de bijkomende kinderbijslag
- een erkenning hebben van 50% onderste ledematen (OL)
- een algemene erkenning van handicap hebben van minstens 80%
- volledig blind zijn
- volledig verlamd zijn of een amputatie ondergaan hebben aan beide bovenste ledematen
- oorlogsinvaliden met een invaliditeit van minstens 50%

 

Hoe geraak je aan een parkeerkaart?

 

Om een parkeerkaart te bekomen moet je zelf een aanvraag indienen want ze wordt niet automatisch opgestuurd. Een aanvraag doe je als volgt:
1. Als je nog geen geldig attest van je handicap hebt dan kan je een aanvraag voor een parkeerkaart indienen via je gemeente of mutualiteit. Je zal dan een ontvangstbewijs en een formulier ‘evaluatie van de handicap (parkeerkaart)’ ontvangen. Dit formulier stuur je ingevuld terug naar de FOD Sociale Zekerheid waarna je zal uitgenodigd worden voor een medisch onderzoek. Op basis van deze evaluatie zal beslist worden of je recht hebt. Zo ja, dan zal je een algemeen attest ontvangen met de erkenning van je handicap en zal de FOD de kaart laten aanmaken. Je hoeft verder niets te ondernemen, de parkeerkaart zal naar jou opgestuurd worden. Deze hele procedure kan ongeveer 4 maanden duren.

Let wel: als je nog geen geldig attest hebt en een aanvraag parkeerkaart doet, zal je enkel onderzocht worden op verplaatsingsmogelijkheden. Er zal dan geen volledig onderzoek gedaan worden om je algemene invaliditeit te bepalen.

2. Als je wel een geldig attest hebt van je handicap en je voldoet aan de voorwaarden voor een parkeerkaart, dan kan je een aanvraag indienen via het contactformulier op de website van de FOD (www.handicap.fgov.be → ‘e-mail ons’). Je kunt ook een telefonische aanvraag doen via het callcenter (0800 987 99) of per brief. Vermeld hierbij dat het gaat om een aanvraag parkeerkaart, geef je dossiernummer door en de instantie door wie je handicap erkend werd. Wanneer de FOD de aanvraag ontvangt en over voldoende informatie beschikt, zullen zij opdracht geven om de kaart aan te maken en naar jou op te sturen, op voorwaarde natuurlijk dat je voldoet aan de voorwaarden. Je zal de kaart dan ongeveer vier weken later ontvangen.

Let op: Heb je een geldig attest maar je voldoet niet aan de voorwaarden voor een parkeerkaart dan zal een aanvraag voor een parkeerkaart een volledige medische herziening tot gevolg hebben.

 

Welke voordelen biedt de parkeerkaart in België?

 

De parkeerkaart geeft aan de eigenaar van de kaart de volgende rechten:
- parkeren op een voorbehouden plaats
- onbeperkt parkeren in blauwe zones, waar voor anderen de parkeertijd beperkt is

Personen die in aanmerking komen voor een mobiliteitshulpmiddel kunnen eveneens in aanmerking komen voor een parkeerkaart mits zij een gunstig advies hebbe van de medisch-adviseur van het RIZIV en dus een bewijs toelating aankoop mobiliteitshulpmiddel kunnen doorgeven. Dit is een nieuwe afspraak tussen de ziekenfondsen en de FOD sociale zekerheid.

 

Enkele misverstanden en veel gestelde vragen.

 

Gratis parkeren?
Vooral rond het gratis parkeren bestaan nogal wat misverstanden. Een parkeerkaart geeft immers niet altijd recht om gratis te parkeren! Elke gemeente bepaalt hierover zelf zijn beleid. Op de parkeermeter kan je aflezen of gratis parkeren toegestaan is. Wordt er niets vermeld, dan mag je er vanuit gaan dat je ook met een parkeerkaart moet betalen. Wil je graag vooraf weten of er in een bepaalde gemeente moet betaald worden, dan neem je best contact op met het gemeentebestuur.

 

Moet je met een parkeerkaart altijd op een voorbehouden plaats parkeren?
Neen, dit moet niet! Als persoon met een handicap mag je, zoals iedereen, overal parkeren waar het toegelaten is. voordeel is dat je ook mag parkeren op een voorbehouden parkeerplaats. Let er dan wel op dat je steeds je kaart op de juiste manier gebruikt want anders kan je voor onaangename verrassingen komen te staan.

 

Hoe moet je de kaart in de wagen leggen?
Wanneer je je parkeerkaart gebruikt moet je ze goed zichtbaar, met de afbeelding van de rolstoel naar boven, achter de voorruit leggen. Ga je naar het buitenland maar nog wel binnen de Europese Unie? Dan kan je de folder die werd uitgegeven door de Europese Commissie aanvragen. Deze kan je naast je parkeerkaart op het dashboard leggen als bewijs dat je parkeerkaart overeenkomt met het Europees model. Deze folder kan je opvragen bij de FOD Sociale Zekerheid zelf. Dit kan telefonisch op het nummer 0800 987 99 of via het contactformulier ‘e-mail ons’ op de website www.handicap.fgov.be. Voor landen buiten de Europese Unie vraag je best informatie op bij de betrokken ambassade.

 

Mag iemand anders mijn parkeerkaart gebruiken?
Neen, dit mag niet. De parkeerkaart is persoonlijk en mag enkel gebruikt worden wanneer je zelf de wagen bestuurt of wanneer je als passagier meerijdt. In welke auto je de kaart gebruikt speelt geen rol want de kaart is niet gekoppeld aan een bepaalde wagen.

Wat gebeurt er als de politie iemand betrapt op het onrechtmatig gebruik van jouw kaart?
In dat geval kan de kaart voor zes maanden ingetrokken worden en volgt een boete.

Kan een voorziening voor personen met een handicap een parkeerkaart aanvragen voor het busje waarmee ze vervoer organiseren?
Neen, want zoals hierboven gezegd is de parkeerkaart persoonlijk. Een voorziening die vervoer organiseert kan wel de kaart gebruiken van één van haar passagiers op voorwaarde dat die persoon ook effectief aanwezig is het busje. Hetzelfde geldt voor ouders van een kind met een handicap. Enkel wanneer hun kind in de auto aanwezig is mogen de ouders de parkeerkaart van hun kind gebruiken.

 

Wat gebeurt er als de eigenaar van de kaart is overleden?
Bij een overlijden moet de parkeerkaart teruggestuurd worden naar de FOD Sociale Zekerheid. Het adres waarnaar de kaart moet gestuurd worden vind je vooraan op de parkeerkaart.

 

Is je kaart vervallen of beschadigd?
Dan kan je een nieuwe aanvragen. De procedure is dezelfde als eerder beschreven.

 

Hoe komt het dat sommige kaarten een vervaldag vermelden en andere niet?
Bij het onderzoek naar het recht op een parkeerkaart wordt beoordeeld of je handicap definitief is of dat er nog evolutie mogelijk is. In het eerste geval heb je recht op een parkeerkaart voor onbepaalde duur en blijft de kaart onbeperkt geldig. In het tweede gaval moet de handicap mogelijk opnieuw geëvalueerd worden en daarom krijg je een kaart met beperkte geldigheid. Je moet een verlenging tijdig aanvragen om te voorkomen dat je enige tijd zonder geldige kaart zit. Denk er aan, de FOD Sociale Zekerheid stelt je hiervan niet automatisch op de hoogte, je moet het dus zelf in de gaten houden!

 

Mag iemand anders gebruik maken van de voorbehouden plaats voor mij deur?
Ja, iedereen die een geldige parkeerkaart heeft mag op een voorbehouden plaats parkeren, ook al heb jij destijds bij de gemeente hiervoor een aanvraag gedaan. De voorbehouden plaats is nooit persoonlijk.

Met andere vragen over de sociale wetgeving kan je terecht bij de medewerkers van Sociaal Dienstbetoon in jouw provincie of op de dienst maatschappelijk werk van de mutualiteit waarbij je aangesloten bent.

Erkenning handicap FOD: hoe vraag ik deze voordelen aan?

Een voordeel kan pas worden toegekend als je een officieel attest van invaliditeit kunt voorleggen.

Op dit attest staat ofwel:
- een handicap van minstens 66%
- vermindering verdienvermogen tot 1/3 of minder
- beperking zelfredzaamheid = minstens 9 punten

Deze attesten worden afgeleverd door:
- de administratieve gezondheidsdienst, de gerechtelijke geneeskundige dienst en het bestuur der oorlogsgetroffenen bij het Ministerie van volksgezondheid.
- de administratie der pensioenen in verband met oorlogsinvaliden bij het Ministerie van financiën
- de kassen voor kinderbijslag en wezentoelagen
- het fonds voor arbeidsongevallen
- het fonds voor beroepsziekten
- de voorzorgkas der invalide mijnwerkers
- de griffie van de rechtbank – afschrift van het gerechtelijk vonnis voor slachtoffers van een ongeval vallend onder gemeen recht
- de hulpkas en voorzorgkas van de zeevarenden onder Belgische vlag
- de N.M.B.S. gewestelijk geneeskundig centrum
- de dienst voor overzeese sociale zekerheid
- officiële instanties van lidstaten, behorend tot de E.G. die een invaliditeitsvergoeding ontvangen voor invaliden uit de ziekteverzekering: een attest van het ziekenfonds met vermelding van de periode van invaliditeit

 

rolstoelBen je nog niet als persoon met een handicap erkend en/of beschik je nog niet over een geldig medisch attest?

Wie nog niet over een geldig medisch attest beschikt, kan via een bijzondere erkenningprocedure een aparte aanvraag voor een medisch onderzoek indienen bij de medische dienst van het FOD sociale zekerheid.

De blanco formulieren kan u via het gemeentebestuur verkrijgen. Alle aanvragen in het kader van sociale en fiscale voordelen worden elektronisch doorgestuurd. De gemeenteambtenaar ontvangt steeds het bewijs dat de aanvraag werd geregistreerd alsook de medische formulieren die op hun beurt aan de persoon met een handicap worden overhandigd.

Sinds 8 juni 2012 veranderde het "formulier 3&4" in het formulier "evaluatie van de handicap". Niet alleen de naam van het formulier wijzigde, maar ook de vorm en een gedeelte van de inhoud. Het nieuwe formulier bestaat uit een eerste pagina en drie delen.

 

De eerste pagina:
Hierop vindt men:
- de persoonsgegevens van de persoon met een handicap (al gedeeltelijk automatisch ingevuld), alsook een barcode
- informatie over het formulier
- naar waar het ingevulde formulier moet worden gestuurd
- wie welk deel moet invullen

 

Deel I:
De persoon met een handicap moet dit deel zelf invullen. Hij mag zich hierbij laten helpen door iemand anders zoals een naaste, een vriend, familie, enzovoort. Wat moet worden bezorgd?
- zijn persoonlijke informatie (burgerlijke staat, gezinssamenstelling, studies en opleidingen, arbeid, ...)
- meedelen of hij akkoord gaat dat de evaluerende arts van het FOD contact opneemt met zijn behandelende arts(en)

 

Deel II:
Dit deel gaat over de zelfredzaamheid van de persoon met een handicap. De persoon met een handicap moet dit deel zelf invullen. Hij mag zich daarbij door iemand anders laten helpen zoals door een naaste, een vriend, familie, ..., maar hij mag ook aan zijn behandelende arts vragen om dit deel in te vullen.

 

Deel III (medisch geheim):
De persoon met een handicap moet dit deel door zijn behandelende arts laten invullen. In dit deel vult de behandelende arts onder andere de volgende rubrieken in:
- de rubriek "prioritaire afhandeling": als zijn patiënt daarvoor in aanmerking komt (deze rubriek vervangt de tekst over de "procedure op stukken" van het oude formulier 3 & 4)

- de twee rubrieken "visusstoornissen" en "gehoorstoornissen": als zijn patiënt daarvoor in aanmerking komt. Als de arts één of beide van deze rubrieken invult:
- en hij beschikt over een attest van de oogarts en/of de oorarts, dan moet hij dit attest of deze attesten bij het formulier voegen.
- en hij beschikt niet over een attest dan moet de patiënt dit attest zelf vragen aan zijn oogarts en/of zijn oorarts. De patiënt moet dit attest of deze attesten daarna zelf bij het formulier voegen.
De twee rubrieken vervangen het oude formulier 5 (getuigschrift van gezichtsonderzoek) en het oude formulier 6 (attest gehoorsonderzoek) die voortaan niet meer bestaan.

De behandelende arts of de persoon met een handicap mag bij deel III nog de volgende documenten voegen:
- recente en relevante verslagen van specialisten
- een sociaal verslag, een verslag van een psycholoog
- ...

De ingevulde formulieren moeten (bij voorkeur aangetekend) worden bezorgd aan:
FOD Sociale Zekerheid, dienst attesten
Zwarte Lievevrouwstraat 3c
1000 Brussel
www.handicap.fgov.be

 

Hou steeds een kopie bij van wat je hebt verzonden.

 

Op basis van het medisch onderzoek wordt een bepaald percentage handicap toegekend. Het toegekende percentage wordt vermeld op een algemeen attest dat je toegestuurd krijgt. Dit attest kun je gebruiken voor het verkrijgen van alle voordelen, verbonden aan het toegekende percentage. Bij de aanvraag voor het bekomen van één bepaald voordeel zal automatisch worden nagegaan of je voldoet aan de medische voorwaarden om van alle bestaande maatregelen te genieten.

 

Let op!
Dankzij een uitwisseling van gegevens tussen de FOD sociale zekerheid en verschillende voordeelverlenende instanties, worden sommige voordelen automatisch toegekend, zonder dat hiervoor een aparte aanvraag moet worden gedaan.
Voor andere voordelen moet de aanvraag door de persoon met een handicap zelf bij de betrokken instanties worden bezorgd.

Indien de dader onbekend of onvermogend blijkt, is het billijk dat de staat de slachtoffers mee vergoedt. Deze financiële tegemoetkoming zal heden het aangerichte leed volledig kunnen goedmaken.

U kunt zich wenden tot het staatsfonds, dat heet FONDS Financiële Hulp aan slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden. Dit administratief rechtscollege te Brussel gaat na of de staat financieel kan tussenkomen en bepaalt het bedrag van deze hulp.
Het kan alleen slaan op compensatie voor lichamelijke letsels, vergoeding na een uitspraak van een rechtbank of een hof van beroep. Het betreft een tussenkomst nadat het bedrag waartoe iemand is veroordeeld niet kan worden gerecupereerd. Of wanneer de dader onbekend is. Dan moet geen vonnis worden afgewacht.

Het vonnis is tegen de onwillige dader, niet tegen het Fonds !

Het gaat niet om vergoeding in geval van arbeidsongeval tegen een verzekeringsmaatschappij.
Wel mogelijk tegen een werkgever die in een arbeidsongeval is veroordeeld om de werknemer te vergoeden. De blijvende arbeidsongeschiktheid en morele schade zijn wel onderscheiden begrippen.

Als u uw schade wil laten begroten in cijfers is de bijstand van een medisch expert nuttig. Een arts gespecialiseerd in verzekeringsgeneeskunde kan uw dossier klaarmaken om neer te leggen aan het FONDS.

 

Volledig artikel bij "download bijlagen" hieronder

Pagina 3 van 3

Copyright © 2013. All Rights Reserved.