Centrum Letsel & Schade

Specialist verzekeringsgeneeskunde en medische expertise

Toon items op tag: FOD

Erkenning handicap FOD: hoe vraag ik deze voordelen aan?

Een voordeel kan pas worden toegekend als je een officieel attest van invaliditeit kunt voorleggen.

Op dit attest staat ofwel:
- een handicap van minstens 66%
- vermindering verdienvermogen tot 1/3 of minder
- beperking zelfredzaamheid = minstens 9 punten

Deze attesten worden afgeleverd door:
- de administratieve gezondheidsdienst, de gerechtelijke geneeskundige dienst en het bestuur der oorlogsgetroffenen bij het Ministerie van volksgezondheid.
- de administratie der pensioenen in verband met oorlogsinvaliden bij het Ministerie van financiën
- de kassen voor kinderbijslag en wezentoelagen
- het fonds voor arbeidsongevallen
- het fonds voor beroepsziekten
- de voorzorgkas der invalide mijnwerkers
- de griffie van de rechtbank – afschrift van het gerechtelijk vonnis voor slachtoffers van een ongeval vallend onder gemeen recht
- de hulpkas en voorzorgkas van de zeevarenden onder Belgische vlag
- de N.M.B.S. gewestelijk geneeskundig centrum
- de dienst voor overzeese sociale zekerheid
- officiële instanties van lidstaten, behorend tot de E.G. die een invaliditeitsvergoeding ontvangen voor invaliden uit de ziekteverzekering: een attest van het ziekenfonds met vermelding van de periode van invaliditeit

 

rolstoelBen je nog niet als persoon met een handicap erkend en/of beschik je nog niet over een geldig medisch attest?

Wie nog niet over een geldig medisch attest beschikt, kan via een bijzondere erkenningprocedure een aparte aanvraag voor een medisch onderzoek indienen bij de medische dienst van het FOD sociale zekerheid.

De blanco formulieren kan u via het gemeentebestuur verkrijgen. Alle aanvragen in het kader van sociale en fiscale voordelen worden elektronisch doorgestuurd. De gemeenteambtenaar ontvangt steeds het bewijs dat de aanvraag werd geregistreerd alsook de medische formulieren die op hun beurt aan de persoon met een handicap worden overhandigd.

Sinds 8 juni 2012 veranderde het "formulier 3&4" in het formulier "evaluatie van de handicap". Niet alleen de naam van het formulier wijzigde, maar ook de vorm en een gedeelte van de inhoud. Het nieuwe formulier bestaat uit een eerste pagina en drie delen.

 

De eerste pagina:
Hierop vindt men:
- de persoonsgegevens van de persoon met een handicap (al gedeeltelijk automatisch ingevuld), alsook een barcode
- informatie over het formulier
- naar waar het ingevulde formulier moet worden gestuurd
- wie welk deel moet invullen

 

Deel I:
De persoon met een handicap moet dit deel zelf invullen. Hij mag zich hierbij laten helpen door iemand anders zoals een naaste, een vriend, familie, enzovoort. Wat moet worden bezorgd?
- zijn persoonlijke informatie (burgerlijke staat, gezinssamenstelling, studies en opleidingen, arbeid, ...)
- meedelen of hij akkoord gaat dat de evaluerende arts van het FOD contact opneemt met zijn behandelende arts(en)

 

Deel II:
Dit deel gaat over de zelfredzaamheid van de persoon met een handicap. De persoon met een handicap moet dit deel zelf invullen. Hij mag zich daarbij door iemand anders laten helpen zoals door een naaste, een vriend, familie, ..., maar hij mag ook aan zijn behandelende arts vragen om dit deel in te vullen.

 

Deel III (medisch geheim):
De persoon met een handicap moet dit deel door zijn behandelende arts laten invullen. In dit deel vult de behandelende arts onder andere de volgende rubrieken in:
- de rubriek "prioritaire afhandeling": als zijn patiënt daarvoor in aanmerking komt (deze rubriek vervangt de tekst over de "procedure op stukken" van het oude formulier 3 & 4)

- de twee rubrieken "visusstoornissen" en "gehoorstoornissen": als zijn patiënt daarvoor in aanmerking komt. Als de arts één of beide van deze rubrieken invult:
- en hij beschikt over een attest van de oogarts en/of de oorarts, dan moet hij dit attest of deze attesten bij het formulier voegen.
- en hij beschikt niet over een attest dan moet de patiënt dit attest zelf vragen aan zijn oogarts en/of zijn oorarts. De patiënt moet dit attest of deze attesten daarna zelf bij het formulier voegen.
De twee rubrieken vervangen het oude formulier 5 (getuigschrift van gezichtsonderzoek) en het oude formulier 6 (attest gehoorsonderzoek) die voortaan niet meer bestaan.

De behandelende arts of de persoon met een handicap mag bij deel III nog de volgende documenten voegen:
- recente en relevante verslagen van specialisten
- een sociaal verslag, een verslag van een psycholoog
- ...

De ingevulde formulieren moeten (bij voorkeur aangetekend) worden bezorgd aan:
FOD Sociale Zekerheid, dienst attesten
Zwarte Lievevrouwstraat 3c
1000 Brussel
www.handicap.fgov.be

 

Hou steeds een kopie bij van wat je hebt verzonden.

 

Op basis van het medisch onderzoek wordt een bepaald percentage handicap toegekend. Het toegekende percentage wordt vermeld op een algemeen attest dat je toegestuurd krijgt. Dit attest kun je gebruiken voor het verkrijgen van alle voordelen, verbonden aan het toegekende percentage. Bij de aanvraag voor het bekomen van één bepaald voordeel zal automatisch worden nagegaan of je voldoet aan de medische voorwaarden om van alle bestaande maatregelen te genieten.

 

Let op!
Dankzij een uitwisseling van gegevens tussen de FOD sociale zekerheid en verschillende voordeelverlenende instanties, worden sommige voordelen automatisch toegekend, zonder dat hiervoor een aparte aanvraag moet worden gedaan.
Voor andere voordelen moet de aanvraag door de persoon met een handicap zelf bij de betrokken instanties worden bezorgd.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.