Centrum Letsel & Schade

Specialist verzekeringsgeneeskunde en medische expertise

Toon items op tag: handicap

De VDAB (Vlaamse dienst voor arbeids bemiddeling) publiceerde een lijst met codes van de problematieken voor de indicatie van arbeidshandicap en de toekenning van het recht op bijzondere tewerkstellingsmaatregelen.

Klik hier voor deze lijst.

Op dezelfde webpagina van de VDAB (klik hier) kan u tevens het standaard formulier vinden voor de aanvraag tot medisch / psychisch / psychologisch advies. In het kader van de ondersteuning van personen met een arbeidshandicap door VDAB/GTB op het vlak van tewerkstelling, is deze verklaring nodig met betrekking tot de medische / psychische / psychologische moeilijkheden personen ondervinden op de arbeidsmarkt.
Om deze personen gepast te begeleiden is het belangrijk dat deze beperkingen worden bevestigd door een arts (specialist).

Erkenning handicap FOD: hoe vraag ik deze voordelen aan?

Een voordeel kan pas worden toegekend als je een officieel attest van invaliditeit kunt voorleggen.

Op dit attest staat ofwel:
- een handicap van minstens 66%
- vermindering verdienvermogen tot 1/3 of minder
- beperking zelfredzaamheid = minstens 9 punten

Deze attesten worden afgeleverd door:
- de administratieve gezondheidsdienst, de gerechtelijke geneeskundige dienst en het bestuur der oorlogsgetroffenen bij het Ministerie van volksgezondheid.
- de administratie der pensioenen in verband met oorlogsinvaliden bij het Ministerie van financiën
- de kassen voor kinderbijslag en wezentoelagen
- het fonds voor arbeidsongevallen
- het fonds voor beroepsziekten
- de voorzorgkas der invalide mijnwerkers
- de griffie van de rechtbank – afschrift van het gerechtelijk vonnis voor slachtoffers van een ongeval vallend onder gemeen recht
- de hulpkas en voorzorgkas van de zeevarenden onder Belgische vlag
- de N.M.B.S. gewestelijk geneeskundig centrum
- de dienst voor overzeese sociale zekerheid
- officiële instanties van lidstaten, behorend tot de E.G. die een invaliditeitsvergoeding ontvangen voor invaliden uit de ziekteverzekering: een attest van het ziekenfonds met vermelding van de periode van invaliditeit

 

rolstoelBen je nog niet als persoon met een handicap erkend en/of beschik je nog niet over een geldig medisch attest?

Wie nog niet over een geldig medisch attest beschikt, kan via een bijzondere erkenningprocedure een aparte aanvraag voor een medisch onderzoek indienen bij de medische dienst van het FOD sociale zekerheid.

De blanco formulieren kan u via het gemeentebestuur verkrijgen. Alle aanvragen in het kader van sociale en fiscale voordelen worden elektronisch doorgestuurd. De gemeenteambtenaar ontvangt steeds het bewijs dat de aanvraag werd geregistreerd alsook de medische formulieren die op hun beurt aan de persoon met een handicap worden overhandigd.

Sinds 8 juni 2012 veranderde het "formulier 3&4" in het formulier "evaluatie van de handicap". Niet alleen de naam van het formulier wijzigde, maar ook de vorm en een gedeelte van de inhoud. Het nieuwe formulier bestaat uit een eerste pagina en drie delen.

 

De eerste pagina:
Hierop vindt men:
- de persoonsgegevens van de persoon met een handicap (al gedeeltelijk automatisch ingevuld), alsook een barcode
- informatie over het formulier
- naar waar het ingevulde formulier moet worden gestuurd
- wie welk deel moet invullen

 

Deel I:
De persoon met een handicap moet dit deel zelf invullen. Hij mag zich hierbij laten helpen door iemand anders zoals een naaste, een vriend, familie, enzovoort. Wat moet worden bezorgd?
- zijn persoonlijke informatie (burgerlijke staat, gezinssamenstelling, studies en opleidingen, arbeid, ...)
- meedelen of hij akkoord gaat dat de evaluerende arts van het FOD contact opneemt met zijn behandelende arts(en)

 

Deel II:
Dit deel gaat over de zelfredzaamheid van de persoon met een handicap. De persoon met een handicap moet dit deel zelf invullen. Hij mag zich daarbij door iemand anders laten helpen zoals door een naaste, een vriend, familie, ..., maar hij mag ook aan zijn behandelende arts vragen om dit deel in te vullen.

 

Deel III (medisch geheim):
De persoon met een handicap moet dit deel door zijn behandelende arts laten invullen. In dit deel vult de behandelende arts onder andere de volgende rubrieken in:
- de rubriek "prioritaire afhandeling": als zijn patiënt daarvoor in aanmerking komt (deze rubriek vervangt de tekst over de "procedure op stukken" van het oude formulier 3 & 4)

- de twee rubrieken "visusstoornissen" en "gehoorstoornissen": als zijn patiënt daarvoor in aanmerking komt. Als de arts één of beide van deze rubrieken invult:
- en hij beschikt over een attest van de oogarts en/of de oorarts, dan moet hij dit attest of deze attesten bij het formulier voegen.
- en hij beschikt niet over een attest dan moet de patiënt dit attest zelf vragen aan zijn oogarts en/of zijn oorarts. De patiënt moet dit attest of deze attesten daarna zelf bij het formulier voegen.
De twee rubrieken vervangen het oude formulier 5 (getuigschrift van gezichtsonderzoek) en het oude formulier 6 (attest gehoorsonderzoek) die voortaan niet meer bestaan.

De behandelende arts of de persoon met een handicap mag bij deel III nog de volgende documenten voegen:
- recente en relevante verslagen van specialisten
- een sociaal verslag, een verslag van een psycholoog
- ...

De ingevulde formulieren moeten (bij voorkeur aangetekend) worden bezorgd aan:
FOD Sociale Zekerheid, dienst attesten
Zwarte Lievevrouwstraat 3c
1000 Brussel
www.handicap.fgov.be

 

Hou steeds een kopie bij van wat je hebt verzonden.

 

Op basis van het medisch onderzoek wordt een bepaald percentage handicap toegekend. Het toegekende percentage wordt vermeld op een algemeen attest dat je toegestuurd krijgt. Dit attest kun je gebruiken voor het verkrijgen van alle voordelen, verbonden aan het toegekende percentage. Bij de aanvraag voor het bekomen van één bepaald voordeel zal automatisch worden nagegaan of je voldoet aan de medische voorwaarden om van alle bestaande maatregelen te genieten.

 

Let op!
Dankzij een uitwisseling van gegevens tussen de FOD sociale zekerheid en verschillende voordeelverlenende instanties, worden sommige voordelen automatisch toegekend, zonder dat hiervoor een aparte aanvraag moet worden gedaan.
Voor andere voordelen moet de aanvraag door de persoon met een handicap zelf bij de betrokken instanties worden bezorgd.

\"handicapped\"Personen met een handicap kunnen - als ze aan een aantal voorwaarden voldoen - een speciale parkeerkaart ontvangen. Met deze parkeerkaart is het toegestaan om uw auto op een parkeerplaats voor personen met een handicap te zetten.

Voorwaarden

De parkeerkaart wordt verleend aan:

 •  > personen met een blijvende invaliditeit van minstens 80 %
 •  > personen met een vermindering van hun verplaatsingsmogelijkheden van minstens 2 punten 
 •  > personen met een vermindering van zelfredzaamheid van tenminste 12 punten
 •  > personen met een blijvende invaliditeit van minstens 50% die rechtstreeks te wijten is aan de onderste ledematen
 •  > personen die helemaal zijn verlamd aan de bovenste ledematen of waarvan de bovenste ledematen zijn geamputeerd
 •  > oorlogsinvaliden (burgerlijk of militair) met ten minste 50% oorlogsinvaliditeit
 •  > kinderen met minstens 2 punten voor de categorie \'Verplaatsing\' (handleiding voor evaluatie van de zelfredzaamheid)
 •  > kinderen met minstens 2 punten voor de categorie \'Verplaatsing en mobiliteit\' (pijler 2.3 van de medisch-sociale schaal)

 

Waar aanvragen?

Doorgaans vraagt u de parkeerkaart aan bij het gemeentebestuur van de gemeente waar de persoon met een handicap is ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister. Sommige gemeentebesturen geven deze bevoegdheid door aan het OCMW.

Hoe?

Indien u beschikt over een attest van een officiële of gerechtelijke instantie waaruit blijkt dat één van deze voorwaarden vervuld is dient alleen het aanvraagformulier ingevuld te worden. Indien u niet beschikt over een officieel attest van invaliditeit, dan dient u een controleonderzoek te ondergaan bij een arts van de Federale Overheidsdienst.

Bedrag?

De parkeerkaart zelf is gratis, van onbepaalde duur en geeft recht op:

 •  > parkeren op plaatsen uitsluitend voorbehouden aan personen met een handicap (aangeduid door een blauw teken dat een persoon met een handicap in rolstoel voorstelt)
 •  > onbeperkt parkeren op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zone)
 •  > gratis parkeren op plaatsen waar de parkeertijd door een parkeermeter is beperkt, in gemeenten die het toestaan
 •  > gratis parkeren op parkeerplaatsen van de NMBS en de SNCB


Deze rechten gelden alleen op het Belgische grondgebied. In andere landen van de Europese Unie geeft de kaart recht op de parkeervoorzieningen toegestaan door dat land. De kaart is strikt persoonlijk. Ze kan dus maar worden gebruikt wanneer de houder van de kaart door het geparkeerde voertuig wordt vervoerd of wanneer de houder het voertuig zelf bestuurt.

 

Bijkomende informatie

Organisatie

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 
Directie-Generaal Personen met een handicap

Adres

Administratief Centrum Kruidtuin 
Finance Tower 
Kruidtuinlaan 50 (bus 50)
1000 Brussel

Tel

0800 987 99 (gratis nummer)

Website

DG Personen met een handicap - website
Brochure parkeerkaart voor personen met een handicap (pdf)

E-mail

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.