Skip to content

Erkenning handicap FOD

Erkenning handicap FOD: hoe vraag ik deze voordelen aan?

Een voordeel kan pas worden toegekend als je een officieel attest van invaliditeit kunt voorleggen.

Op dit attest staat ofwel:

 • een handicap van minstens 66%
 • vermindering verdienvermogen tot 1/3 of minder
 • beperking zelfredzaamheid = minstens 9 punten

Deze attesten worden afgeleverd door:

 • de administratieve gezondheidsdienst, de gerechtelijke geneeskundige dienst en het bestuur der oorlogsgetroffenen bij het Ministerie van volksgezondheid.
 • de administratie der pensioenen in verband met oorlogsinvaliden bij het Ministerie van financiën
 • de kassen voor kinderbijslag en wezentoelagen
 • het fonds voor arbeidsongevallen
 • het fonds voor beroepsziekten
 • de voorzorgkas der invalide mijnwerkers
 • de griffie van de rechtbank – afschrift van het gerechtelijk vonnis voor slachtoffers van een ongeval vallend onder gemeen recht
 • de hulpkas en voorzorgkas van de zeevarenden onder Belgische vlag
 • de N.M.B.S. gewestelijk geneeskundig centrum
 • de dienst voor overzeese sociale zekerheid
 • officiële instanties van lidstaten, behorend tot de E.G. die een invaliditeitsvergoeding ontvangen voor invaliden uit de ziekteverzekering: een attest van het ziekenfonds met vermelding van de periode van invaliditeit

Ben je nog niet als persoon met een handicap erkend en/of beschik je nog niet over een geldig medisch attest?

Wie nog niet over een geldig medisch attest beschikt, kan via een bijzondere erkenningprocedure een aparte aanvraag voor een medisch onderzoek indienen bij de medische dienst van het FOD sociale zekerheid.

De blanco formulieren kan u via het gemeentebestuur verkrijgen. Alle aanvragen in het kader van sociale en fiscale voordelen worden elektronisch doorgestuurd. De gemeenteambtenaar ontvangt steeds het bewijs dat de aanvraag werd geregistreerd alsook de medische formulieren die op hun beurt aan de persoon met een handicap worden overhandigd.

Sinds 8 juni 2012 veranderde het “formulier 3&4” in het formulier “evaluatie van de handicap”. Niet alleen de naam van het formulier wijzigde, maar ook de vorm en een gedeelte van de inhoud. Het nieuwe formulier bestaat uit een eerste pagina en drie delen.