Centrum Letsel & Schade

Specialist verzekeringsgeneeskunde en medische expertise

Informatieve artikels

Informatieve artikels (39)

Dit reglement is opgesteld door het Bestuur van de medische expertise (Medex) in uitvoering van art. X.III.10. §3 van het KB van 30/3/2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de Politie (BS 31/3/2001).

Download dit reglement als PDF hier.

 

Het dokterskabinet centrum letselschade zal u graag bijstaan in betwistingen rond beroepsziekten. Veel patiënten beseffen het niet dat ze aanspraak kunnen maken op een vergoeding wegens aantasting door een beroepsziekte.

Op grond van artikel 32 beroepsziektewet is het bewijs van een beroepsziekte geleverd in het volgende geval:

-Wanneer een persoon getroffen is door een ziekte
-Uit de lijst van beroepsziekten
-En tevens beroepshalve werd blootgesteld aan het beroepsrisico van die ziekte

Het oorzakelijk verband tussen risicoblootstelling en de ziekte wordt wettelijk en op onweerlegbare wijze vermoed.

Het bewijs van de ziekte en het bewijs van de risicoblootstelling rust op de zieke persoon.

Artikel 32 van de wet bepaalt het volgende:
"Schadeloosstelling voor beroepsziekten en voor ziekten zoals bedoeld in artikel 30bis is verschuldigd wanneer de door deze ziekte getroffen persoon aan het beroepsrisico van deze ziekte blootgesteld geweest is gedurende de ganse periode of een deel van de periode in de loop waarvan hij behoorde tot een der categorieën van personen bedoeld in artikel 2 of gedurende welke hij krachtens artikel 3 verzekerd was.
Er is een beroepsrisico, zoals bedoeld in het eerste lid, indien de blootstelling aan de schadelijke invloed inherent is aan de beroepsuitoefening en beduidend groter is dan de blootstelling van de bevolking in het algemeen, en indien deze blootstelling volgens algemeen aanvaarde medische inzichten, (in groepen van blootgestelde personen )de overwegende oorzaak van de ziekte vormt."

Indien u als slachtoffer overweegt om een vordering voor beroepsziekte in te leiden dan is de lectuur van het hierna gepubliceerd vonnis nuttig.

U kan centrum letselschade raadplegen, een dokter specialist verzekeringsgeneeskunde zal u te woord staan. U kan op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ook schriftelijk een vraag stellen rond vergoeding beroepsziekten.

Codelijst met problematieken voor indicatie van arbeidshandicap (versie september 2020) als PDF in bijlage.


Gediagnosticeerd door een arts-specialist of psycholoog (afhankelijk van het type stoornis)
De codes voor de psychische, cognitieve en gedragsstoornissen in hoofdstuk V zijn gebaseerd op
DSM-IV-TR en ICD-10. Er zijn ook enkele relevante stoornissen met een impact op het arbeidsmatig
functioneren toegevoegd die niet terug te vinden zijn in DMS of de ICD.
De codes voor de andere stoornissen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op ICD-10.
We vragen je enkel de stoornissen te coderen die op het moment van de aanvraag een impact
hebben op het functioneren op de werkvloer!


Tip: Je kan een stoornis(code) opzoeken via Ctrl-F (windows PC) of Command-F (Apple PC).
Opmerkingen over deze codelijst kunnen doorgegeven worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wanneer de werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt is, wordt de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst geschorst en heeft de werknemer in principe recht op gewaarborgd loon en vervolgens op ziekte-uitkeringen.

In de volgende 3 situaties kan de werknemer evenwel uitkeringen ontvangen (op voorwaarde dat hij de leeftijd van 65 jaar niet bereikt heeft):

 • 1. de werknemer is door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of het RIZIV arbeidsgeschikt verklaard, maar hij hervat het werk niet en betwist de beslissing van arbeidsgeschiktheid voor de arbeidsrechtbank.  Gedurende de gerechtelijke procedure kan de werknemer provisionele uitkeringen ontvangen.

o    a. Indien hij in het gelijk wordt gesteld (d.w.z. indien de arbeidsongeschikt wordt bevestigd), betaalt de ziekteverzekering het bedrag van de ontvangen uitkeringen terug aan de RVA.

o    b. Indien hij in het ongelijk wordt gesteld (d.w.z. de beslissing van arbeidsgeschiktheid wordt bevestigd), dan moet de werknemer het werk hervatten en kan hij de ontvangen uitkeringen behouden.

 • 2. de werknemer is arbeidsgeschikt in de zin van de ziekteverzekering maar is tijdelijk niet in staat om het overeengekomen werk uit te voeren.  De werknemer kan in dergelijk geval uitkeringen tijdelijke werkloosheid op grond van overmacht ontvangen indien de volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:

o    a. de onmogelijkheid om het werk uit te voeren is vastgesteld door de arbeidsgeneesheer of door de RVA-geneesheer;

o    b. er is geen passend vervangingswerk beschikbaar;

o    c. de aanvraag situeert zich in principe niet in de eerste 6 maanden van de arbeidsongeschiktheid (in deze periode kan de werknemer in principe ten laste genomen worden door de ziekteverzekering);

o    d. de onmogelijkheid om het werk uit te voeren moet een tijdelijk karakter hebben.

Indien een re-integratietraject lopende is, kunnen onder bepaalde voorwaarden (onder andere afhankelijk van de beslissing die genomen wordt door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer), ook uitkeringen tijdelijke werkloosheid worden toegekend.

 • 3. de werknemer is arbeidsgeschikt in de zin van de ziekteverzekering maar is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk uit te voeren én een re-integratietraject is lopende. In dergelijk geval kan de werknemer uitkeringen tijdelijke werkloosheid op grond van medische overmacht ontvangen, enkel in volgende situaties:

o    voor de periode vanafde vraag om een re-integratietraject tot aan de re-integratiebeoordeling door de  preventieadviseur-arbeidsgeneesheer;

o    indien de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer beslist heeft dat de werknemer in staat is om bij de werkgever een aangepast werk of een ander werk uit te voeren:

 • gedurende de termijn voor het aantekenen van beroep tegen de beslissing tot definitieve ongeschiktheid of tijdens de duur van de beroepsprocedure, indien de werknemer de beslissing tot definitieve ongeschiktheid betwist;
 • voor de periode voorafgaand aan het overmaken van het re-integratieplan aan de werknemer of voor de periode voorafgaand aan het einde van het re-integratietraject, met een maximum van 12 maanden;

o    indien de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer beslist heeft dat de werknemer niet in staat is om bij de werkgever een aangepast werk of een ander werk uit te voeren:

 • gedurende de termijn voor het aantekenen van beroep tegen de beslissing tot definitieve ongeschiktheid of tijdens de duur van de beroepsprocedure, indien de werknemer de beslissing tot definitieve ongeschiktheid betwist.

Bij een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens medische overmacht is het noodzakelijk dat u een ASR-scenario 2 verstuurt (zie verder). 

Voor elke maand van onmogelijkheid tot werken verstuurt u een ASR- scenario 5 (zie verder).  Als reden van tijdelijke werkloosheid vermeldt u medische overmacht (code 5.5).


 

Infoblad RVA: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e24

In de bijlage kan u een interessant artikel in pdf vorm vinden met betrekking tot : PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) - DSM-5 criteria 309.81

Zie hieronder bij download bijlage of klik hier.

Titel:
Ethische en deontologische problemen bij de vraag naar medische gegevens na het overlijden.

Vaststellingen:

Binnen de verzekeringsgeneeskunde komt regelmatig de vraag naar medische gegevens van een overleden patient. Van belang is dat na de dood de toegankelijkheid tot het medisch dossier verandert.
Onduidelijkheid binnen de Belgische wetgeving maakt het voor de verzekeringsarts moeilijk om goed om te gaan met deze vraag.
Deze paper beoogt, om op basis van het huidig juridisch kader en de bestaande adviezen van overheids- en andere instanties, enkele concrete, vaak voorkomende gezondheidsrechterlijke en deontologische problemen toe te lichten, om ten slotte, een paar, voor de verzekeringsgeneeskundige essentiële aandachtspunten te formuleren, die nuttig kunnen zijn in de praktijk.

(Download bijlage voor de gehele paper)

Om te bepalen of een schade abnormaal is in de zin van de wet van 31 maart 2010, heeft de wetgever twee criteria voorzien : enerzijds de huidige stand van de weten- schap en anderzijds de toestand van de patiënt en diens objectief voorzienbare evolutie. Deze twee criteria moeten niet cumulatief vervuld zijn. Dit betekent dat het volstaat dat aan één van de criteria voldaan is om te besluiten tot het bestaan van een medisch ongeval zonder aansprakelijk- heid.
Om te bepalen of de schade zich niet zou hebben mogen voordoen rekening hou- dend met de toestand van de patiënt en diens objectief voorzienbare evolutie, en dus of de schade abnormaal is, kan beroep worden gedaan op het criterium van de waarschijnlijkheid.
In casu heeft de deskundige aangesteld door het Fonds voor medische Ongevallen besloten dat het risico op hemorragische verwikkelingen 0,03 % bedroeg.
Een verwikkeling die gekend is in de wetenschappelijke wereld maar waarvan het risico dat zij zich zal voordoen dermate beperkt is, kan worden beschouwd als abnormaal.

Wat is een MOZA?

De wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg introduceerde een nieuw subjectief vergoedingsrecht voor slachtoffers van medische ongevallen in de Belgische rechtsorde: het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid, kortweg MOZA.

Op grond daarvan kan een slachtoffer van een medisch ongeval en zijn na(ast)bestaanden een vergoeding krijgen van het Fonds voor Medische ongevallen (onderdeel RIZIV) indien er geen (bewezen) aansprakelijke zorgverlener is en het slachtoffer abnormale en ernstige schade heeft geleden. In bepaalde gevallen zal het Fonds voor Medische ongevallen ook tussenkomen indien de zorgverlener aansprakelijk is.

Welke schadegevallen komen in aanmerking voor het FMO?

Aan de volgende 3 voorwaarden moet er voldaan zijn:

 1. De schade is het gevolg van een feit dat is voorgevallen sinds 2 april 2010 (niet vroeger).
 2. De schade is het gevolg van een geneeskundige verstrekking.
 3. De schade is het gevolg van:

-       Ofwel een feit dat aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van een zorgverlener.

Als wij die zorgverlener verantwoordelijk achten, dan zullen wij de verzekeraar van de zorgverlener (of de zorgverlener zelf) vragen om de schade, hoe klein ook, te vergoeden.

-       Ofwel een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid.

Als wij de zorgverlener niet verantwoordelijk achten, dan vergoeden wij de schade enkel wanneer het ongeval niet het gevolg is van de toestand van de patiënt, een abnormale schade heeft veroorzaakt en beantwoordt aan de voorwaarden betreffende de ernst van de schade.

Bijna de helft van de arbeidsongevallen wordt geregeld zonder dat er enige arbeidsongeschiktheid is geweest. U werd in dat geval alleen vergoed voor uw eventuele medische kosten en verplaatsingskosten, tenminste als de verzekeringsonderneming het ongeval heeft aanvaard. Vanaf de datum van uw ongeval is er wel een herzieningstermijn van 3 jaar ingegaan. Tijdens die herzieningstermijn kan uw arbeidsgeschiktheid worden herzien indien uw gezondheidstoestand toch zou verergeren als gevolg van uw arbeidsongeval

Indien uw arbeidsongeval wel tot een arbeidsongeschiktheid heeft geleid, verschilt de regeling van uw arbeidsongeval naargelang de verzekeringsonderneming uw ongeval als arbeidsongeval heeft erkend of niet.

 1. De verzekeringsonderneming heeft u ongeval als arbeidsongeval erkend
 2. De verzekeringsonderneming heeft geweigerd om uw ongeval als arbeidsongeval te erkennen
 3. De verzekeringsonderneming twijfelt om uw ongeval als arbeidsongeval te erkennen

De OBSI (officiële Belgische schaal tot vaststelling van de graad van invaliditeit) is niet dwingend. Het is oude een tekst uit het Belgisch Staatsblad om de oorlogsslachtoffers te vergoeden. Het vormt voor de verzekeringsmaatschappijen een leidraad om de definitieve vergoedingen voor te stellen in de wettelijke overeenkomst- vergoeding.

Het begrip blijvende arbeidsongeschiktheid heeft niet dezelfde betekenis in het strafrecht, het burgerlijke aansprakelijkheidsrecht en het arbeidsongevallenrecht. De toekenning in gemeenrecht van een bepaald percentage blijvende arbeidsongeschiktheid is dan ook niet determinerend inzake arbeidsongevallen. Dit betekent dat volgens wet arbeidsongevallen het begrip arbeidsongeschiktheid anders kan zijn dan in gemeen recht.

Wat is gemeen recht?

Het slaat op elke verliespost die niet in de wet arbeidsongevallen kan vergoed worden. 

In wet arbeidsongevallen is de OBSI /de officiële Belgische schaal tot vaststelling van de graad van invaliditeit niet dwingend van toepassing. Wanneer een zaak in een expertise voor de arbeidsrechtbank wordt behandeld dan zal de OBSI slechts een illustratie zijn. Het slaat alleen op puur lichamelijke ongeschiktheid. Niet arbeidsongeschiktheid.

Het is normaal dat het percentage ongeschiktheid dat voor een bepaalde verwonding wordt toegekend niet overeenkomt met de graad van economische ongeschiktheid. Dit wil zeggen, verlies van potentieel op de arbeidsrechtbank.

Wat wordt hierover geschreven in de rechtsleer?

Hieronder citeren we:
1. Ankaert
2. V. Verdeyen
3. J.Put in arbeidsongevallen, ARON aflevering 54 (augustus 2019)

Citaat:” (1) De vaststelling dat de aansprakelijke derde enkel werd veroordeeld wegens het toebrengen van slagen en verwondingen zonder blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid verhindert de arbeidsrechtbank dan ook niet een deskundige aan te stellen om na te gaan of de getroffene voor de toepassing van de Arbeidsongevallenwet een blijvende arbeidsongeschiktheid vertoont. (2) De officiële Belgische schaal tot vaststelling van de graad van invaliditeit (OBSI) is niet imperatief van toepassing in de arbeidsongevallenwetgeving en vormt daar slechts een gewone aanwijzing; (3) en dan alleen nog maar voor de zuiver fysieke ongeschiktheid. (4) Het percentage ongeschiktheid dat in die schaal wordt toegekend voor een bepaald letsel, komt daarom niet overeen met de economische ongeschiktheid. (5)

Een expertiseverslag van een wetsdokter die in opdracht van de rechtbank een deskundig onderzoek uitvoert, vormt een advies voor de rechtbank. Het heeft niet de kracht van een bindend expertiserapport voor de rechtbank. Het is de arbeidsrechtbank die vaststelt wat de weerslag is van de fysieke invaliditeit op het economisch potentieel.

Wanneer de rechtbank en de advocaten van beiden partijen het advies van de expert aannemelijk vinden, dan is er sprake van bekrachtiging van deskundig verslag. Voor de gerechtsdienaars citeer ik hierna de toepasselijke rechtspraak zoals te vinden in JURA - KLUWER digitale bibliotheek 
(6)Arbh. Brussel 20 september 1974, AR nr. 1289, onuitg.; Arbh. Brussel 10 januari 2011, Soc.Kron. 2011, 258; Arbh. Brussel 26 november 2012, RGAR 2013, afl. 6, nr. 14992.
(7)Arbrb. Charleroi 18 februari 1971, TSR 1972, 54; Arbh. Brussel 26 juni 2006, onuitg.
(8)Arbh. Brussel 11 februari 1980, RGAR 1981, nr. 10321.

Het is de taak van de rechtbank om de vermindering van de waarde op de arbeidsmarkt te beoordelen. Om de kansen van nieuwe aanwerving bij een andere werkgever af te wegen zal de rechtbank rekening houden met sociaal-economische factoren. Die toetsstenen zijn niet wettelijk vastgelegd.

Het is een steeds weerkerende vraag die patiënten bij behandelende artsen en raadsdokters stellen: “dokter, waarop is dat percentage van x % dan gebaseerd ? Zal ik dat % aannemen?” Hierop kan geen rekenkundig antwoord op worden gegeven. De experten hebben geen exacte meetlat. En als het dan toch met een meetlat moet gequoteerd worden dan spelen de volgende rekbare begrippen mee.
Een mengeling van waardering van de volgende parameters:
 vakkennis
 behaalde diploma’s
 reeds doorlopen carrière
 leeftijd
 omscholingsmogelijkheden (Nederlandstalig?, kan met de pc werken?, geletterd of niet?)
 de economische situatie, conjunctuur (niemand weet of er nog pandemieën volgen die onze economie blokkeren)

Wat is hierover in de rechtsleer te vinden?

We citeren ARON, ibidem blz 147

Hoe vakkundig de arts-deskundige ook is op medisch vlak voor het beoordelen van de fysieke invaliditeit, toch komt het aan de rechter toe de weerslag van de fysieke invaliditeit op het economisch potentieel te bepalen (6), eventueel na aanstelling van een andere deskundige. (7) Het verslag van de deskundige geldt als advies waarvan het de rechter vrij staat af te wijken. Om de heraanwervingskansen van de getroffene te bepalen en de socio-economische factoren vast te stellen die zullen moeten in acht genomen worden om de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid te ramen, kan de rechter een psychotechnicus aanstellen, die geen arts is, voorzover de opdracht die hem wordt toevertrouwd geen medisch karakter heeft. (8) De psychotechnicus, be-last met de weerslag van de economische en sociale factoren, mag in de beoordeling van de kansen tot herklassering van de getroffene evenwel de ongeschiktheden, voort-spruitend uit de medische invaliditeit, niet miskennen. De verschillende elementen die de arbeidsongeschiktheid uitmaken, vormen een geheel dat moeilijk te splitsen is. (9)

Er is een schrijnend tekort aan de zogenaamde psycho technici om de rechtbank advies te geven. In Vlaanderen wordt soms ergoloog Eric Brosens te Edegem aangesteld. Deze is een jurist die zich verder heeft bekwaamd in ergologie. Deze ergoloog wordt “domeindeskundige genoemd”.  Hij kan als expert door de gerechtsdeskundige voor bijstand worden ingeschakeld.

Als specialist verzekeringsgeneeskunde had ik de eer om doortastende studies van deze ergoloog te verwerken in mijn adviezen voor de slachtoffers en rechtbanken. In de rechtspraak van de arbeidsrechtbanken en arbeidshoven in gans Vlaanderen merken we meer en meer dat de magistraten meer oog willen hebben aan de concrete arbeidssituatie op de algemene arbeidsmarkt. Door de toename van personeel uit bijvoorbeeld de Oostbloklanden, met een specifieke vakkennis op de meest uiteenlopende domeinen, wordt de concurrentiepositie vanuit een andere optiek bekeken. Bijvoorbeeld vitale zestig minners bieden hun skills aan in sectoren met knelpuntberoepen. Bijvoorbeeld de hoefsmid voor de manèges van de politie en private manèges, kraanmannen en kraanvrouwen in de havens van Antwerpen en Zeebrugge die geen last hebben van hoogtevrees. Of sterke mannen die onze grachten graven voor bekabeling onder voetpaden.

Volgens de Belgische grondwet mag er niet gediscrimineerd worden. de nationaliteit mag geen factor zijn bij het evalueren van het concurrentievermogen op de arbeidsmarkt. In wezen kan het niet meespelen bij het bepalen van de blijvende arbeidsongeschiktheid. In het algemeen wordt de nationaliteit van het slachtoffer uit de beoordeling geweerd. Daarover bestaat rechtsleer en rechtspraak die we in dit kort bestek achterwege laten. Het is te raadplegen in AARON ibidem blz.153.

We kunnen niet naast het feit dat de arbeidsmarkt volledig in beweging is. Volgens de krant de standaard spreekt 1 op 2 kinderen in een lagere school van de stad Antwerpen thuis geen Nederlands als moedertaal.

In een aparte titel worden de toetsstenen van sociaal-economische aard behandeld. Zie hierover ook mijn e-book: “ Expertise arbeidsongevallen in mensentaal” www.centrum-letselschade.be”.

Pagina 1 van 4

Copyright © 2013. All Rights Reserved.